بازدید استاندار محترم ، مدیر کل محترم دامپزشکی و سایر مدعوین از واحد های مختلف مجتمع صنعتی گوشت اردبیل (خرداد ۱۴۰۲)