کتابخانه

استاندارد ۳۸۳۷ - درجه بندی گوشت مرغ استاندارد ۷۲۱ - خوراک دام و طیور و آبزیان - پودر گوشت - ویژگیها و روشهای آزمون استاندارد ۳۸۳۵ - آئین کار بسته بندی و نشانه گذاری گوشت طیور بخشنامه ۳۰۶۶۲ - ضوابط فنی و بهداشتی زنجیره های تولید فرآورده های با منشاء دامی کنترل و نظارت بهداشتی فرآورده های خام دامی