محصولات و خدمات

محصولات تولید شده در مجتمع صنعتی گوشت اردبیل شامل:

۱- گوشت قرمز گوسفندی در انواع  بسته بندی ها

۲- گوشت قرمز گوسفندی فله

۳- گوشت قرمز گاوی در انواع بسته بندی ها

۴- گوشت قرمز گاوی فله ای

۵- انواع محصولات سوسیس، کالباس و همبرگر

۶- انواع گوشت مرغ و در انواع قطعه بندی ها و انواع بسته بندی ها

۷- روده سورت شده

۸- پودر گوشت

۹- چربی صنعتی

می باشد.

خدمات قابل ارائه در مجتمع صنعتی گوشت اردبیل شامل:

۱- کشتار دام سبک و سنگین

۲- ارائه خدمات پیش سرد پس از کشتار

۳- ارائه خدمات انجماد

۴- سردخانه های زیرصفر

۵- انواع قطعه بندی و بسته بندی سفارشی گوشت قرمز و گوشت مرغ

۶- جمع آوری و بسته بندی اواع آلایش خوراکی

۷- میدان عرضه دام

می باشد.