قالب وردپرس افزونه وردپرس

محصولات

ردیفنام محصولکد محصولکد GS1
محصولات بشقابی
۱-۱Lamb محصولات بشقابی – گوشت بره
۱-۱-۱گوشت قلوه گاه بی استخوان بره ظرف یکبار مصرف با روکش سلفونی ۱ kg ترال گوشت اردبیل۰۱۳۱۴۰۰۱۵۹۷۵۰۰۰۱۶۲۶۱۵۹۷۵۰۰۰۷۴
۱-۱-۲گوشت ران بره ظرف یکبار مصرف با روکش سلفونی ۱ kg ترال گوشت اردبیل۰۱۳۱۴۰۰۱۵۹۷۵۰۰۰۲۶۲۶۱۵۹۷۵۰۰۰۸۱
۱-۱-۳گوشت ران بره ظرف یکبار مصرف با روکش سلفونی ۲ kg ترال گوشت اردبیل۰۱۳۱۴۰۰۱۵۹۷۵۰۰۰۳۶۲۶۱۵۹۷۵۰۰۰۹۸
۱-۱-۴گوشت ماهیچه بره ظرف یکبار مصرف با روکش سلفونی ۱ kg ترال گوشت اردبیل۰۱۳۱۴۰۰۱۵۹۷۵۰۰۰۴۶۲۶۱۵۹۷۵۰۰۱۰۴
۱-۱-۵گوشت آبگوشتی بره ظرف یکبار مصرف با روکش سلفونی ۱ kg ترال گوشت اردبیل۰۱۳۱۴۰۰۱۵۹۷۵۰۰۰۵۶۲۶۱۵۹۷۵۰۰۱۱۱
۱-۱-۶گوشت کف دست با ماهیچه بره ظرف یکبار مصرف با روکش سلفونی ۱ kg ترال گوشت اردبیل۰۱۳۱۴۰۰۱۵۹۷۵۰۰۰۶۶۲۶۱۵۹۷۵۰۰۱۲۸
۱-۱-۷گوشت کف دست بدون ماهیچه بره ظرف یکبار مصرف با روکش سلفونی ۱ kg ترال گوشت اردبیل۰۱۳۱۴۰۰۱۵۹۷۵۰۰۰۷۶۲۶۱۵۹۷۵۰۰۱۳۵
۱-۲sheep محصولات بشقابی – گوشت گوسفند
۱-۲-۱گوشت راسته گوسفندی ظرف یکبار مصرف با روکش سلفونی ۱ kg مجتمع صنعتی گوشت اردبیل۰۱۳۱۳۰۰۱۵۹۷۵۰۰۰۲۶۲۶۱۵۹۷۵۰۰۷۷۷
۱-۲-۲گوشت ران گوسفند نوع بسته بندی ظرف یکبار مصرف با روکش سلفونی وزن ۲ kg مرجع سازنده ترال گوشت اردبیل۰۱۳۱۳۰۰۱۵۹۷۵۰۰۰۳۶۲۶۱۵۹۷۵۰۰۸۲۱
۱-۲-۳گوشت ران گوسفند نوع بسته بندی ظرف یکبار مصرف با روکش سلفونی وزن ۱ kg مرجع سازنده ترال گوشت اردبیل۰۱۳۱۳۰۰۱۵۹۷۵۰۰۰۴۶۲۶۱۵۹۷۵۰۰۸۳۸
۱-۲-۴گوشت ماهیچه گوسفند نوع بسته بندی ظرف یکبار مصرف با روکش سلفونی وزن ۱ kg مرجع سازنده ترال گوشت اردبیل۰۱۳۱۳۰۰۱۵۹۷۵۰۰۰۵۶۲۶۱۵۹۷۵۰۰۸۴۵
۱-۲-۵گوشت کف دست با ماهیچه گوسفند نوع بسته بندی ظرف یکبار مصرف با روکش سلفونی وزن ۱ kg مرجع سازنده ترال گوشت اردبیل 01313001597500066261597500876
1-2-6گوشت کف دست بدون ماهیچه گوسفند نوع بسته بندی ظرف یکبار مصرف با روکش سلفونی وزن ۱ kg مرجع سازنده گوشت اردبیل 01313001597500076261597500883
1-2-7گوشت آبگوشتی گوسفند نوع بسته بندی ظرف یکبار مصرف با روکش سلفونی وزن ۱ kg مرجع سازنده ترال گوشت اردبیل۰۱۳۱۳۰۰۱۵۹۷۵۰۰۰۸۶۲۶۱۵۹۷۵۰۰۸۵۲
۱-۳Calf محصولات بشقابی – گوشت گوساله
۱-۳-۱گوشت مغز راسته گوساله ظرف یکبار مصرف با روکش سلفونی ۹۰۰ g ترال گوشت اردبیل۰۱۳۱۲۰۰۱۵۹۷۵۰۰۰۱۶۲۶۱۵۹۷۵۰۰۰۱۲
۱-۳-۲گوشت ماهیچه گوساله ظرف یکبار مصرف با روکش سلفونی ۹۰۰ g ترال گوشت اردبیل۰۱۳۱۲۰۰۱۵۹۷۵۰۰۰۲۶۲۶۱۵۹۷۵۰۰۰۲۹
۱-۳-۳گوشت مغز ران گوساله ظرف یکبار مصرف با روکش سلفونی ۹۰۰ g ترال گوشت اردبیل۰۱۳۱۲۰۰۱۵۹۷۵۰۰۰۳۶۲۶۱۵۹۷۵۰۰۰۳۶
۱-۳-۴گوشت ران گوساله ظرف یکبار مصرف با روکش سلفونی ۹۰۰ g ترال گوشت اردبیل۰۱۳۱۲۰۰۱۵۹۷۵۰۰۰۴۶۲۶۱۵۹۷۵۰۰۰۴۳
۱-۳-۵گوشت قلوه گاه بدون استخوان گوساله ظرف یکبار مصرف با روکش سلفونی ۹۰۰ g ترال گوشت اردبیل۰۱۳۱۲۰۰۱۵۹۷۵۰۰۰۵۶۲۶۱۵۹۷۵۰۰۰۵۰
۱-۳-۶گوشت ران و سردست گوساله ظرف یکبار مصرف با روکش سلفونی ۹۰۰ g ترال گوشت اردبیل۰۱۳۱۲۰۰۱۵۹۷۵۰۰۰۶۶۲۶۱۵۹۷۵۰۰۰۶۷
۱-۳-۷گوشت مغز ران تلیسه نوع بسته بندی ظرف یکبار مصرف با روکش سلفونی ۹۰۰ g نام تجارتی ترال گوشت اردبیل۰۱۳۱۲۰۰۱۵۹۷۵۰۰۰۸۶۲۶۱۵۹۷۵۰۰۸۱۴
۱-۳-۸گوشت ران و سردست تلیسه نوع بسته بندی ظرف یکبار مصرف با روکش سلفونی ۹۰۰ g نام تجارتی ترال گوشت اردبیل۰۱۳۱۲۰۰۱۵۹۷۵۰۰۰۹۶۲۶۱۵۹۷۵۰۰۷۸۴
۱-۳-۹گوشت مغز راسته تلیسه نوع بسته بندی ظرف یکبار مصرف با روکش سلفونی ۹۰۰ g نام تجارتی ترال گوشت اردبیل۰۱۳۱۲۰۰۱۵۹۷۵۰۰۱۰۶۲۶۱۵۹۷۵۰۰۸۰۷
۱-۴minced meat محصولات بشقابی – گوشت چرخ کرده
۱-۴-۱گوشت چرخ کرده گوساله ظرف یکبار مصرف با روکش سلفونی ۵۰۰ g ترال گوشت اردبیل۰۱۳۷۰۰۰۱۵۹۷۵۰۰۰۱۶۲۶۱۵۹۷۵۰۰۲۵۸
۱-۴-۲گوشت چرخ کرده مخلوط گاو و گوسفند ظرف یکبار مصرف با روکش سلفونی ۱ kg ترال گوشت اردبیل۰۱۳۷۰۰۰۱۵۹۷۵۰۰۰۲۶۲۶۱۵۹۷۵۰۰۲۶۵
۱-۴-۳گوشت چرخ کرده مخلوط گاو و گوسفند ظرف یکبار مصرف با روکش سلفونی ۵۰۰ g ترال گوشت اردبیل۰۱۳۷۰۰۰۱۵۹۷۵۰۰۰۳۶۲۶۱۵۹۷۵۰۰۲۷۲
۱-۴-۴گوشت چرخ کرده گوساله ظرف یکبار مصرف با روکش سلفونی ۱ kg ترال گوشت اردبیل۰۱۳۷۰۰۰۱۵۹۷۵۰۰۰۴۶۲۶۱۵۹۷۵۰۰۲۸۹
۱-۴-۵گوشت چرخ کرده گوساله نوع بسته بندی ظرف یکبار مصرف با روکش سلفونی وزن ۸۰۰ g نام تجارتی ترال گوشت اردبیل 01370001597500116261597500869
ردیفنام محصولکد محصولکد GS1
محصولات سوسیس و کالباس و همبرگر
۲-۱Sausages انواع سوسیس
۲-۱-۱سوسیس آلمانی بسته وکیومی کیلوگرمی ترال گوشت اردبیل۰۱۶۱۳۱۰۱۵۹۷۵۰۰۰۱۶۲۶۱۵۹۷۵۰۰۴۱۸
۲-۱-۲سوسیس کوکتل بسته وکیومی کیلوگرمی ترال گوشت اردبیل۰۱۶۱۳۱۰۱۵۹۷۵۰۰۰۲۶۲۶۱۵۹۷۵۰۰۴۲۵
۲-۱-۳سوسیس هات داگ بسته وکیومی کیلوگرمی ترال گوشت اردبیل۰۱۶۱۳۱۰۱۵۹۷۵۰۰۰۳۶۲۶۱۵۹۷۵۰۰۴۳۲
۲-۱-۴سوسیس کوکتل ویژه بسته وکیومی کیلوگرمی ترال گوشت اردبیل۰۱۶۱۳۱۰۱۵۹۷۵۰۰۰۴۶۲۶۱۵۹۷۵۰۰۴۴۹
۲-۱-۵سوسیس هات داگ ویژه بسته وکیومی کیلوگرمی ترال گوشت اردبیل۰۱۶۱۳۱۰۱۵۹۷۵۰۰۰۵۶۲۶۱۵۹۷۵۰۰۴۵۶
۲-۱-۶سوسیس آلمانی ۴۰% گوشت قرمز بسته توری وزن ۱ kg نام تجارتی ترال گوشت اردبیل مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی گوشت اردبیل۰۱۶۱۳۱۰۱۵۹۷۵۰۰۰۶۶۲۶۱۵۹۷۵۰۰۸۹۰
۲-۱-۷سوسیس آلمانی ۴۰% گوشت قرمز بسته توری وزن ۵۰۰ g نام تجارتی ترال گوشت اردبیل مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی گوشت اردبیل۰۱۶۱۳۱۰۱۵۹۷۵۰۰۰۷۶۲۶۱۵۹۷۵۰۰۹۰۶
۲-۱-۸سوسیس کوکتل ۵۵% گوشت قرمز بسته توری وزن ۵۰۰ g نام تجارتی ترال گوشت اردبیل مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی گوشت اردبیل۰۱۶۱۳۱۰۱۵۹۷۵۰۰۰۸۶۲۶۱۵۹۷۵۰۰۹۱۳
۲-۱-۹سوسیس هات داگ ۵۵% گوشت قرمز بسته توری وزن ۱ kg نام تجارتی ترال گوشت اردبیل مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی گوشت اردبیل۰۱۶۱۳۱۰۱۵۹۷۵۰۰۰۹۶۲۶۱۵۹۷۵۰۰۹۲۰
۲-۱-۱۰سوسیس هات داگ ۵۵% گوشت قرمز بسته توری وزن ۵۰۰ g نام تجارتی ترال گوشت اردبیل مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی گوشت اردبیل۰۱۶۱۳۱۰۱۵۹۷۵۰۰۱۰۶۲۶۱۵۹۷۵۰۰۹۳۷
۲-۱-۱۱سوسیس کوکتل ۵۵ % گوشت مرغ بسته توری وزن ۱ kg نام تجارتی ترال گوشت اردبیل مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی گوشت اردبیل۰۱۶۱۳۱۰۱۵۹۷۵۰۰۱۱۶۲۶۱۵۹۷۵۰۰۹۴۴
۲-۱-۱۲سوسیس کوکتل ۵۵ % گوشت مرغ بسته توری وزن ۵۰۰ g نام تجارتی ترال گوشت اردبیل مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی گوشت اردبیل۰۱۶۱۳۱۰۱۵۹۷۵۰۰۱۲۶۲۶۱۵۹۷۵۰۰۹۵۱
۲-۱-۱۳سوسیس کوکتل ۵۵% گوشت قرمز بسته توری وزن ۱ kg نام تجارتی ترال گوشت اردبیل مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی گوشت اردبیل۰۱۶۱۳۱۰۱۵۹۷۵۰۰۱۳۶۲۶۱۵۹۷۵۰۰۹۶۸
۲-۱-۱۴سوسیس هات داگ ۵۵% گوشت مرغ بسته توری وزن ۵۰۰ g نام تجارتی ترال گوشت اردبیل مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی گوشت اردبیل۰۱۶۱۳۱۰۱۵۹۷۵۰۰۱۴۶۲۶۱۵۹۷۵۰۱۰۲۶
۲-۱-۱۵سوسیس هات داگ ۵۵% گوشت مرغ بسته توری وزن ۱ kg نام تجارتی ترال گوشت اردبیل مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی گوشت اردبیل۰۱۶۱۳۱۰۱۵۹۷۵۰۰۱۵۶۲۶۱۵۹۷۵۰۱۰۳۳
۲-۱-۱۶سوسیس بلغاری ۶۰% گوشت قرمز بسته رولی وزن کیلوگرمی نام تجارتی ترال گوشت اردبیل مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی گوشت اردبیل۰۱۶۱۳۱۰۱۵۹۷۵۰۰۱۶۶۲۶۱۵۹۷۵۰۱۱۱۸
۲-۱-۱۷سوسیس معمولی ۴۰% گوشت مرغ جدا سازی شده به روش مکانیکی بسته رولی وزن کیلوگرمی نام تجارتی ترال گوشت اردبیل مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی گوشت اردبیل۰۱۶۱۳۱۰۱۵۹۷۵۰۰۱۷۶۲۶۱۵۹۷۵۰۱۰۴۰
۲-۲Bologna انواع کالباس
۲-۲-۱کالباس مارتادلا بسته وکیومی کیلوگرمی ترال گوشت اردبیل۰۱۶۱۲۱۲۱۵۹۷۵۰۰۰۱۶۲۶۱۵۹۷۵۰۰۲۹۶
۲-۲-۲کالباس مارتادلا خانواده بسته وکیومی کیلوگرمی ترال گوشت اردبیل۰۱۶۱۲۱۲۱۵۹۷۵۰۰۰۲۶۲۶۱۵۹۷۵۰۰۳۰۲
۲-۲-۳کالباس لیونر بسته وکیومی کیلوگرمی ترال گوشت اردبیل۰۱۶۱۲۱۲۱۵۹۷۵۰۰۰۳۶۲۶۱۵۹۷۵۰۰۳۱۹
۲-۲-۴کالباس لیونر خانواده بسته وکیومی کیلوگرمی ترال گوشت اردبیل۰۱۶۱۲۱۲۱۵۹۷۵۰۰۰۴۶۲۶۱۵۹۷۵۰۰۳۲۶
۲-۲-۵کالباس خشک بسته وکیومی کیلوگرمی ترال گوشت اردبیل۰۱۶۱۲۱۲۱۵۹۷۵۰۰۰۵۶۲۶۱۵۹۷۵۰۰۳۳۳
۲-۲-۶کالباس مرغ بسته وکیومی کیلوگرمی ترال گوشت اردبیل۰۱۶۱۲۱۲۱۵۹۷۵۰۰۰۶۶۲۶۱۵۹۷۵۰۰۳۴۰
۲-۲-۷کالباس مرغ و قارچ بسته وکیومی کیلوگرمی ترال گوشت اردبیل۰۱۶۱۲۱۲۱۵۹۷۵۰۰۰۷۶۲۶۱۵۹۷۵۰۰۳۵۷
۲-۲-۸کالباس خشک پسته دار بسته وکیومی کیلوگرمی ترال گوشت اردبیل۰۱۶۱۲۱۲۱۵۹۷۵۰۰۰۸۶۲۶۱۵۹۷۵۰۰۳۶۴
۲-۲-۹کالباس ژامبون ۸۰% گوشت بسته وکیومی کیلوگرمی ترال گوشت اردبیل۰۱۶۱۲۱۲۱۵۹۷۵۰۰۰۹۶۲۶۱۵۹۷۵۰۰۳۷۱
۲-۲-۱۰کالباس ژامبون ۹۰% گوشت بسته وکیومی کیلوگرمی ترال گوشت اردبیل۰۱۶۱۲۱۲۱۵۹۷۵۰۰۱۰۶۲۶۱۵۹۷۵۰۰۳۸۸
۲-۲-۱۱کالباس ژامبون ۸۰% مرغ بسته وکیومی کیلوگرمی ترال گوشت اردبیل۰۱۶۱۲۱۲۱۵۹۷۵۰۰۱۱۶۲۶۱۵۹۷۵۰۰۳۹۵
۲-۲-۱۲کالباس ژامبون ۹۰% مرغ بسته وکیومی کیلوگرمی ترال گوشت اردبیل۰۱۶۱۲۱۲۱۵۹۷۵۰۰۱۲۶۲۶۱۵۹۷۵۰۰۴۰۱
۲-۲-۱۳کالباس مارتادلا ۴۰% گوشت قرمز بسته رولی وزن ۵۰۰ g نام تجارتی ترال گوشت اردبیل مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی گوشت اردبیل۰۱۶۱۲۱۲۱۵۹۷۵۰۰۱۳۶۲۶۱۵۹۷۵۰۰۹۷۵
۲-۲-۱۴کالباس لیونر ۵۵% گوشت قرمز بسته رولی وزن ۵۰۰ g نام تجارتی ترال گوشت اردبیل مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی گوشت اردبیل۰۱۶۱۲۱۲۱۵۹۷۵۰۰۱۴۶۲۶۱۵۹۷۵۰۰۹۸۲
۲-۲-۱۵کالباس لیونر ۵۵% گوشت قرمز بسته وکیومی وزن ۳۰۰ g نام تجارتی ترال گوشت اردبیل مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی گوشت اردبیل۰۱۶۱۲۱۲۱۵۹۷۵۰۰۱۵۶۲۶۱۵۹۷۵۰۰۹۹۹
۲-۲-۱۶کالباس لیونر ۵۵% گوشت مرغ بسته رولی وزن ۵۰۰ g نام تجارتی ترال گوشت اردبیل مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی گوشت اردبیل۰۱۶۱۲۱۲۱۵۹۷۵۰۰۱۶۶۲۶۱۵۹۷۵۰۱۰۰۲
۲-۲-۱۷کالباس لیونر ۵۵% گوشت مرغ بسته وکیومی وزن ۳۰۰ g نام تجارتی ترال گوشت اردبیل مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی گوشت اردبیل۰۱۶۱۲۱۲۱۵۹۷۵۰۰۱۸۶۲۶۱۵۹۷۵۰۱۰۱۹
۲-۲-۱۸کالباس معمولی ۴۰% گوشت مرغ جدا سازی شده به روش مکانیکی بسته رولی وزن کیلوگرمی نام تجارتی ترال گوشت اردبیل مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی گوشت اردبیل۰۱۶۱۲۱۲۱۵۹۷۵۰۰۱۹۶۲۶۱۵۹۷۵۰۱۰۹۵
۲-۲-۱۹کالباس خشک ۶۰% گوشت قرمز بسته رولی وزن کیلوگرمی نام تجارتی ترال گوشت اردبیل مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی گوشت اردبیل۰۱۶۱۲۱۲۱۵۹۷۵۰۰۲۰۶۲۶۱۵۹۷۵۰۱۰۵۷
۲-۲-۲۰کالباس مارتادلا ۴۰% گوشت قرمز بسته رولی وزن کیلوگرمی نام تجارتی ترال گوشت اردبیل مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی گوشت اردبیل۰۱۶۱۲۱۲۱۵۹۷۵۰۰۲۱۶۲۶۱۵۹۷۵۰۱۰۸۸
۲-۲-۲۱کالباس لیونر ۶۰% گوشت قرمز بسته رولی وزن کیلوگرمی نام تجارتی ترال گوشت اردبیل مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی گوشت اردبیل۰۱۶۱۲۱۲۱۵۹۷۵۰۰۲۲۶۲۶۱۵۹۷۵۰۱۰۷۱
۲-۲-۲۲کالباس خشک ممتاز ۷۰% گوشت قرمز بسته رولی وزن کیلوگرمی نام تجارتی ترال گوشت اردبیل مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی گوشت اردبیل۰۱۶۱۲۱۲۱۵۹۷۵۰۰۲۳۶۲۶۱۵۹۷۵۰۱۰۶۴
۲-۳hamburger انواع همبرگر
۲-۳-۱همبرگر مخصوص ۷۵% گوشت جعبه مقوایی ۴ عددی ۴۰۰ g نام تجارتی ترال گوشت اردبیل مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی گوشت اردبیل۰۱۶۱۳۲۰۱۵۹۷۵۰۰۰۱۶۲۶۱۵۹۷۵۰۰۵۲۴
۲-۳-۲همبرگر مخصوص ۷۵% گوشت جعبه مقوایی ۱۰ عددی ۱۰۰۰ g نام تجارتی ترال گوشت اردبیل مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی گوشت اردبیل۰۱۶۱۳۲۰۱۵۹۷۵۰۰۰۲۶۲۶۱۵۹۷۵۰۰۵۳۱
۲-۳-۳همبرگر مخصوص ۷۵% گوشت جعبه مقوایی ۵ عددی ۵۰۰ g نام تجارتی ترال گوشت اردبیل مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی گوشت اردبیل۰۱۶۱۳۲۰۱۵۹۷۵۰۰۰۳۶۲۶۱۵۹۷۵۰۰۵۴۸
۲-۳-۴همبرگر ممتاز ۸۵% گوشت جعبه مقوایی ۴ عددی ۴۰۰ g نام تجارتی ترال گوشت اردبیل مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی گوشت اردبیل۰۱۶۱۳۲۰۱۵۹۷۵۰۰۰۴۶۲۶۱۵۹۷۵۰۰۵۵۵
۲-۳-۵
۲-۳-۶
۲-۳-۷
۲-۳-۸
۲-۳-۹
۲-۳-۱۰
۲-۳-۱۱
۲-۳-۱۲
۲-۳-۱۳
۲-۳-۱۴

لیست محصولات در حال تکمیل شدن است