محصولات و خدمات

 

محصولات تولید شده در مجتمع صنعتی گوشت اردبیل شامل:

۱- انواع گوشت قرمز در انواع  قطعه بندی ها و انواع بسته بندی ها

۲- انواع محصولات سوسیس، کالباس و همبرگر

۳- انواع گوشت مرغ و در انواع قطعه بندی ها و انواع بسته بندی ها

۴- روده سورت شده 

۵- پودر گوشت

۶- چربی صنعتی

می باشد.

 

خدمات قابل ارائه در مجتمع صنعتی گوشت اردبیل شامل:

۱- کشتار دام سبک و سنگین

۲- ارائه خدمات پیش سرد پس از کشتار

۳- ارائه خدمات انجماد 

۴- سردخانه های زیرصفر

۵- انواع قطعه بندی و بسته بندی سفارشی گوشت قرمز و گوشت مرغ

۶- جمع آوری و بسته بندی اواع آلایش خوراکی

می باشد.