مناقصه و مزایده

آخرین اطلاعیه های مربوط به مناقصات و مزایده های مجتمع صنعتی گوشت اردبیل را در این صفحه مشاهده فرمایید .

در حال حاضر مناقصه فعالی وجود ندارد.

در حال حاضر مزایده فعالی وجود ندارد.