مناقصات و مزایدات

مناقصات و مزایده ها

آخرین اطلاعیه های مربوط به مناقصات و مزایده های مجتمع صنعتی ترال گوشت را در این صفحه مشاهده فرمایید .

اطلاعات بیشتر

در حال حاضر مناقصه فعالی وجود ندارد.

شرکت مجتمع صنعتی گوشت اردبیـل در نظر دارد از اول سال ۱۴۰۱ اجاره  میدان دام و آغل های نگهداری دام واقع در میدان دام سابق خود را از طریق برگزاری مزایده و با شرایط مندرج به افراد واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به محل شرکت به نشانی : اردبیل کیلومتر ۱۴ جاده  اردبیل به مغان شرکت مجتمع صنعتی گوشت اردبیـل ،  شماره تلفن : ۰۹۰۴۵۵۱۴۳۴۹ مراجعه و از شرایط مربوطه اطلاع حاصل نمایند .

شرایط :

۱ـ ارائه ضمانت نامه بانکی و یا وثیقه ملکی معتبر به این مجتمع به مبلغ (ده میلیارد ریال)  ۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

۲ـ پرداخت ۲ ماه اجاره  بصورت پیش پرداخت در وجه این مجتمع در شروع قرارداد

۳ـ شرکت کنندگان موظف هستند جهت شرکت در مزایده مبلغ ۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال در وجه مجتمع و به حساب شماره  ۰۱۱۲۴۴۷۸۰۹۰۰۸نزد بانک صادرات  واریز نمایند و فیش مربوطه را ضمیمه درخواست خویش نمایند.

تبصره : مبلغ واریزی مسترد نخواهد شد.

۴ـ شرکت کنندگان در مزایده باید درخواست خویش را در دو پاکت مجزا در بسته و لاک شده تحویل نمایند.

پاکت اول ـ درخواست و تقاضانامه و مبلغ مورد درخواست پیشنهادی متقاضی جهت اجاره ماهانه – وثیقه ملکی معتبر یا ضمانت نامه بانکی و فیش واریزی شرکت در مزایده میدان دام

پاکت دوم ـ درخواست و تقاضانامه و مبلغ مورد درخواست پیشنهادی متقاضی جهت اجاره ماهانه – وثیقه ملکی معتبر یا ضمانت نامه بانکی و فیش واریزی شرکت در مزایده آغلهای نگهداری دام

تبصره : به پاکتهای که مدارک آنها ناقص باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

۵ـ قیمت پایه اجاره ماهانه میدان دام مبلغ ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال  و قیمت پایه اجاره ماهانه آغل های نگهداری دام ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال میباشد .

۶ برنده شرکت در مزایده حین عقد قرارداد می بایست ۱۲ فقره چک معتبر بابت اجاره بها هرماه تحویل شرکت نماید.

۷ـ  مجتمع در رد یا قبول هر یک از درخواستها مختار می باشد.

۸- آخرین مهلت تحویل پاکتهای شرکت در مزایده ۲۵/۱۲/۱۴۰۰ می باشد